Vtejte na strnkch stavebn firmy Restav

Vtejte na naich novch strnkch

Dum Firma Restav stavebn innost, byla zaloena v roce 2006. Ve stavebn innosti se od roku 2006 aktivn rozvjme v oblasti zakldn staveb malho rozsahu a jejich pipojovn na inenrsk st. Jsme pro Vs pipraveni zhotovit jakkoliv typov i atypick zklady do ve zkladov desky. Zajistme pro vs bezstarostn zahjen Va stavby,vetn inenrsk innosti,dodvek materil a pipojen budovanch staveb na inenrsk st.

Vme, e v tto oblasti ocente n individuln a profesionln pstup a v neposledn ad schopnosti naich pracovnk rznch stavebnch profes.

Nae firma nabz tyto sluby

  • Rozpoty staveb z dodanho projektu
  • Vyzen formalit se sprvci inenrskch st
  • Zmny v projektech proveden stavebnm inenrem
  • Realizace zklad do ve zkladov desky
  • Pipojen zahjen stavby na inenrsk st
zobrazit dal sluby >
TOPWEBY - webhosting, domny, tvorba www